Genius automatic barrier

  • Genius automatic barrier
  • Genius automatic barrier
Product Genius automatic barrier
Id BG
Brand Genius
Made in Italy
Guarantee 12 month
Price Contact Us
Views 17,549
Suicide 0912 38 39 57

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ THANH CHẮN XE SIMPLE

 
simple, barrier, thanh chan xe, thanh chan giao thong,  

Bộ điều khiển đóng mở thanh chắn xe bằng cơ điện 24VDC SIMPLE, sử dụng cho nhà tư, cơ sở thương mại, tần số sử dụng liên tục. Thanh chắn dài tối đa 3,8m, thời gian mở 3 giây.

Hiệu Genius, sản xuất Italy

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ THANH CHẮN XE SPIN 424

 

 
barrier spin 424, genius, finedoor, thanh chan xe  

Bộ điều khiển đóng mở thanh chắn xe bằng cơ điện 24VDC SPIN 424, sử dụng cho nhà tư, cơ sở thương mại, tần số sử dụng liên tục. Thanh chắn dài tối đa 5m, thời gian mở 4 giây.

Hiệu Genius, sản xuất Italy

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ THANH CHẮN XE SPIN 3 ENC

 

 
spin 424,barrier spin 424, genius, finedoor, thanh chan xe  

Bộ điều khiển đóng mở thanh chắn xe bằng cơ điện 230VAC SPIN 3 ENC, sử dụng cho nhà tư, cơ sở thương mại, tần số sử dụng liên tục. Thanh chắn dài tối đa 3m, thời gian mở 2.5 giây.

Hiệu Genius, sản xuất Italy

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ THANH CHẮN XE SPIN 4 ENC

 

 
barrier spin 424, genius, finedoor, thanh chan xe, finedoor, van phu thanh  

Bộ điều khiển đóng mở thanh chắn xe bằng cơ điện 230VAC SPIN 4 ENC, sử dụng cho nhà tư, cơ sở thương mại, tần số sử dụng liên tục. Thanh chắn dài tối đa 5m, thời gian mở 4 giây.

Hiệu Genius, sản xuất Italy

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ THANH CHẮN XE SPIN 6 ENC

 

 
spin 6, barrier spin 424, genius, finedoor, thanh chan xe, finedoor, vạn phú thành  

Bộ điều khiển đóng mở thanh chắn xe bằng cơ điện 230VAC SPIN 6 ENC, sử dụng cho nhà tư, cơ sở thương mại, tần số sữ dụng liên tục. Thanh chắn dài tối đa 7m, thời gian mở 8 giây.

Hiệu Genius, sản xuất Italy

 

Partner
Hotline: 0912 38 39 57
Lắp đặt cổng tự động của Vạn Phú Thành |